Monday, September 04, 2006

Contoh Surat Mengambil Semula Hak Penerbitan

.Surat

Surat berdaftar

Tarikh: (wajib ditulis)

Kepada,
Pengurus Besar
(nama rasmi syarikat sebagaimana yang didaftarkan dan alamat penerbit)

Tuan,

Perkara: Menamatkan Perjanjian Hak Penerbitan

Adalah dengan ini saya (ejaan nama ikut KP @ ejaan nama pada kulit buku ) sebagai pengarang dan pemilik hakcipta karya yang bertajuk (Judul buku sebagaimana yang diterbitkan) yang diterbitkan pada tahun (tahun pertama terbit) oleh syarikat (Nama lengkap syarikat penerbit itu sebagaimana yang didaftarkan dan tercetak pada halaman inprint buku, cth: PTS Professional Sdn. Bhd. ) memaklumkan bahawa melalui surat ini saya menarik balik dan menamatkan persetujuan yang membenarkan syarikat tuan menjadi penerbit dan pengedar kepada buku yang judulnya seperti disebutkan dalam dokumen perjanjian penerbitan yang saya dan pihak syarikat tuan tandatangani pada (tarikh dalam dokumen).

Sekiranya dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat ini diposkan, saya tidak menerima apa-apa maklum balas daripada pihak tuan, maka saya anggap tuan bersetuju dan tuan tiada sebarang halangan bagi saya mengambil semula hak penerbitan buku tersebut dan menamatkan perjanjian itu.

Di atas budi baik dan kesudian pihak syarikat tuan menerbitkan buku saya itu dahulu, saya ucapkan jutaan terima kasih.

Sekian dimaklumkan.

(tandatangan)
.................................................
(Nama penuh seperti dalam KP @ nama sebagaimana dieja pada buku)
(Alamat rasmi)
.